راهنمای ارسال چکیده مقاله:
1. چکیده مقاله حداکثر 250 کلمه باشد.
2. چکیده مقاله به هر دو زبان فارسی و انگلیسی (به ترتیب ذکر شده و در یک فایل) و به دو صورت فایل WORD و PDF ارسال شود. فونت فارسی B Nazanin سایز 12 و فونت انگلیسی Times New Roman سایز 12 انتخاب شود.
3. چکیده فارسی شامل عنوان، هدف، روش، یافته ها و نتیجه گیری و چکیده انگلیسی شاملTitle Objective,، Methods، Results و Conclusions باشد.
4. نام فایل ارسالی ، اسم و فامیل نویسنده مسئول به زبان انگلیسی باشد. و در صورتی که بیش از یک چکیده ارسال میگردد، حتما شماره در انتهای نام و نام خانوادگی درج گردد. به طور مثال: Minasabori-1.PDF
5. نام کلیه افرادی که در پژوهش شرکت داشته اند و واجد شرایط نویسندگی هستند به عنوان نویسنده(همکاران مقاله) آورده شود.
6. نام ، نام خانوادگی و وابستگی(Affiliation) کلیه نویسندگان بعد از عنوان مقاله ذکر شود. نوسنده مسئول با ستاره مشخص گردد:
نویسنده1، نویسنده2، نویسنده3*
1. افلیشن نویسنده اول
2- افلیشن نویسنده دوم
3- افلیشن نویسنده سوم
7. نویسنده ارسال کننده مقاله، نویسنده مسئول و ارائه دهنده مقاله به صورت شفاهی یا پوستر خواهد بود.
8. امکان ارسال مقاله با هر کد ملی تنها یک بار وجود دارد و حداکثر سه چکیده به طور همزمان ارسال گردد.
9. مسئولیت درستی (علمی و اخلاقی) هر پژوهش و اطلاعات ارسال شده با نویسنده مسئول است.
10. تنها چکیده مقالاتی که از طریق وب سایت همایش ارسال شده باشند مورد داوری قرار خواهند گرفت.
11. مقالات ارسالی بر اساس کیفیت چکیده و پژوهش انجام شده، نوآوری موضوع و انطباق با هدف همایش داوری خواهند شد و به صورت پوستر و یا ارائه شفاهی پذیرش می شوند.
12. برای ارسال چکیده به منوی ارسال چکیده مقاله- فرم ارسال چکیده مقاله، مراجعه شود.