معرفی کارگاه زوج‌درمانی هیجان‌مدار
دکتر طه یحیوی

 

زوج‌درمانی هیجان‌مدار یکی از سبک‌های زوج‌درمانی است که در سال‌های اخیر رشد و گسترش بسیاری در دنیا داشته است. ریشه‌های نظری زوج‌درمانی هیجان مدار در رویکرد انسان‌گرایانه، نظریه‌ی دلبستگی و نظریه‌ی سیستمیک است. به نظر می‌رسد این سبک از زوج‌درمانی با فرهنگ مردمان ایران قابل سازگاری است و نتایج خوبی می‌توان از آن گرفت. این سبک به انواع زوج درمانی کوتاه مدت تعلق دارد. هدف این کارگاه آشنایی دستیاران روان‌پزشکی با این سبک از زوج درمانی است. دستیاران روان‌پزشکی به عنوان گروه هدف انتخاب شده‌اند تا اولا سطح کارگاه همدست باشد و ثانیا نگرشی در آنان شکل بگیرد که پس از پایان دوره دستیاری می‌توانند در این شاخه ادامه دهند. هدف این کارگاه ابدا تربیت افرادی که صلاحیت انجام زوج درمانی هیجان‌مدار را داشته باشند نیست و صرفا مبانی نظری و بعضی تکنیک‌های انجام آن مرور می شود.

طول مدت ارایه برنامه: دو ساعت
مخاطبان: دستیاران روان‌پزشکی حداکثر ۱۵ نفر و حداقل ۸ نفر
اهداف آموزشی: آشنایی با مبانی نظری و بعضی تکنیک‌های زوج‌درمانی هیجان‌مدار