آشنایی با کارگاه اصول مقدماتی عصب – روانکاوی
دکتر علی فیروزآبادی

 

عصب- روانکاوی در سال‌های اخیر به عنوان شیوه‌ای علمی که کوشش دارد به عنوان پلی میان روانکاوی و علوم اعصاب نوین به پرسش‌هایی که روانکاوی در مورد ذهن مطرح می‌کند در چارچوبی عینی پاسخ دهد شکل گرفت. اکنون به نظر می‌آید که زمان آن رسیده که روانکاوی همان گونه که بنیانگذار آن بیان کرد بتواند ترجمان بیوشیمیایی مناسب را برای ایده‌های روانشناختی مطرح شده در آن بیابد و به محک آزمون گذارد. آشنایی با اصول این دیسیپلین تازه برای روانپزشکان، دستیاران روان‌پزشکی و روان‌شناسان بالینی می‌تواند چشم‌اندازی نوین برای تفکر در پیشگاه آن‌ها باز کند.

هدف اصلی: آشنایی روان‌پزشکان، روان‌شناسان بالینی، دستیاران روان‌پزشکی و دانشجویان روان‌شناسی بالینی با مفاهیم پایه‌ای عصب-روانکاوی

اهداف فرعی:
۱.ذهن و مغز و رابطه میان آن‌ها
۲. هشیاری و ناهشیاری
۳. هیجان و انگیزش
۴. حافظه و خیال
۵. رویا
۶. زیست شناسی درمان کلامی
۷. آینده‌ی عصب- روانکاوی

زمان: ۲ساعت
تعداد: ۲۰نفر