سی و ششمین همایش سالیانه انجمن علمی روانپزشکان ایران
راهنمای تهیه پوستر


– پوستر باید در ابعاد ۱۲۰سانتیمتر و ۹۰سانتیمتر و به شکل عمودی تهيه شود.

– مطالب حداقل ۵سانتیمتر از حاشيه ی پوستر فاصله داشته باشد.
– متن پوستر بایستی به زبان فارسی نوشته شود.
– استفاده از رنگ زمينه و رنگ قلم به کاررفته در متن طوری باشد که نوشته ها خوانا باشند.
– انتخاب قلم (فونت) به کاررفته در متن بسته به سليقه ی فرد است.
– پوستر به صورت یكپارچه در یك صفحه تهيه شود. (پوسترهای تهيه شده بر روی کاغذهای A4پذیرفته نمیشوند).
– لازم است در پوسترها کليه ی نکته های ضروری مربوط به یك مقاله ی کامل به ترتيب زیر رعایت شود:
عنوان مقاله، نام کامل نویسندگان (نام نویسنده ی اصلی با ستاره مشخص شود و زیر نام ارایه دهنده خط کشيده شود)، نام و نشانی دانشگاه یا مؤسسه، متن اصلی مقاله شامل مقدمه، روش کار، نتایج و بحث.
– نيازی به نام بردن از همه منابع استفاده شده در مقاله نيست و حداکثر ۱۰منبع اصلی در پوستر ذکر شود.