راهنمای ارسال مقالات

– مهلت ارسال چکیده مقالات تا 18 خرداد خواهد بود.

– ارسال چکیده مقالات از طریق سایت همایش (www.ipacongress.ir ) خواهد بود.

– چکیده مقالات باید به زبان فارسی ارسال شود.

– چکیده مقالات حداکثر در 500 کلمه فارسی تنظیم گردد.

– مقالات ز یر قابل پذیرش خواهند بود:

  • مقالات اصیل: شامل کارآزمایی‌های بالینی، آزمایشی، نیمه‌آزمایشی، مقطعی، کوهورت

  • مطالعات مروری شامل: مرور سیستماتیک و فراتحلیل، مطالعات مروری غیرسیستماتیک

  • مقالات مفهومی (conceptual papers )

  • مطالعات موارد بالینی (case series ) و مطالعه‌ی موردی (case study )

– در نگارش چکیده مقالات پژوهشی قالب ساختاری زیر را در نظر داشته باشید:

  • عنوان پژوهش

  • سوال پژوهشی و چرایی ایجاد شدن آن

  • روش انجام پژوهش

  • نتایج

  • بحث و طرح سوال برای پژوهش های آتی

  • کلید واژه ها

– ارائه نکات کلیدی بالینی/غیر بالینی (highlights ) همراه با چکیده الزامی است.

–  اسامی نویسنده یا نویسندگان مقاله به همراه وابستگی سازمانی یا دانشگاهای آن‌ها (affiliation) در مقاله ذکر شود و نویسنده مسوول و نویسنده اول شود. اطلاعات دقیق ارائه دهنده که شامل نشانی پست الکترونیکی و شماره تلفن در دسترس است در چکیده عنوان شود.

– لازم است موضوع مقالات جدید، مرتبط با موضوعات روز و روش کار علمی، خلاقانه و نوآورانه باشد. مقالات نباید قبلا منتشر شده باشند.