راهنمای ارسال درخواست پانل / سمپوزیوم

– مهلت ارسال چکیده پانل تا 15 تیر خواهد بود.

– ارسال چکیده پانل از طریق سایت همایش (www.ipacongress.ir ) خواهد بود.

– چکیده کلی پانل باید به زبان فارسی ارسال شود.

– چکیده کلی  پانل حداکثر در 500 کلمه فارسی تنظیم گردد.

– در چکیده پانل عنوان هریک از سخنرانی ها همراه با نام فرد ارائه دهنده ذکر شود. لازم به ذکر است موضوعات پانل باید هم راستا با یکدیگر و تکمیل کننده هم باشد.

– ساختار پیشنهادی به صورت چهار سخنرانی ( هریک 20 دقیقه ) و بحث و پرسش و پاسخ  (30 دقیقه ) است.

– اسامی تمامی سخنرانان به همراه وابستگی سازمانی یا دانشگاهای آن‌ها (affiliation) ذکر شود .

– نام رئیس و دبیر پانل حتما مشخص شود. اطلاعات دقیق ؤئیس و دبیر که شامل نشانی پست الکترونیکی و شماره تلفن در دسترس است در چکیده عنوان شود.

لازم به ذکر است پس از پذیرش ابتدایی چکیده پانل، لازم است چکیده هر یک از سخنرانی ها به صورت جداگانه نیز ارسال گردد.