📋 دکتر حسین سراج زاده

دکتر سراج زاده در سخنرانی خود به این پرسش خواهد پرداخت که پژوهش‌ها و تاملات جامعه‌شناسی ایران چگونه می‌تواند به روان‌پزشکان در مواجهه با مشکلات روانی کمک کند. به عبارت دیگر، شناختی که جامعه‌شناسان درباره جامعه تولید می‌کنند، چه کاربردی برای روان‌پزشکان و روان‌شناسان دارد. یا چگونه بدون در نظر گرفتن این شناخت، کار روان‌پزشکی و روان‌شناسی به سرانجام نمی‌رسد. در مقابل، دستاوردهای روان‌شناسان و روان‌پزشکان چگونه می‌تواند به شناخت جامعه کمک کند و بدون آن شناخت جامعه ناقص و نارسا خواهد بود. در نهایت وی زمینه‌ها و ساز و کارهای همکاری متقابل دو حوزه را مطرح خواهد کرد.